...สวัสดีปีใหม่ 2553 ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป...

12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหามหาราชินี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2552 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2552 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”

น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

...คำขวัญวันครู ประจำปี 2552...
ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู
..........................เจ้าของคำขวัญ นางนฤมล จันทะรัตน์
.....................................
...คำขวัญวันครู ประจำปี 2551...
ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา
.....................ครูคือครู.....................

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ ........ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครู อาจารย์ .........ใช้อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ...........ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร .........ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุบย์ .....ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์ ............มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง .............สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ........ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

....................................เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์/ร้อยกรอง

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ประวัติ ส้ม เทา


ประวัติ ส้ม เทา

..............โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตามหลักสูตรสาย สามัญตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ สหศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 โดยนายยง สิงหะวาระ นายอำเภอในสมัยนั้นได้มอบที่ดินซึ่งแต่เดิมเคยเป็นค่าย ลูกเสืออยุ่ติดกับที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จำนวน 53 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา และเป็นที่ราชพัสดุ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิทยา ศิริชัย ครูโทโรงเรียนอำนาจเจริญมาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

..............เริ่มแรกปีการศึกษา 2514 โรงเรียนเปิดสอนระดับ ม. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และเนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวสร้างไม่เสร็จ จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนเขื่องใน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ

..............วันที่ 25 กรกฎาคม 2514 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายณรงค์ ไชยกาล ครูโท โรงเรียนฟ้าหยาดมหาชัย อำเภอมหาชนะชัย มาดำรงตำแหน่งแทนนายวิทยา ศิริชัย ครูใหญ่คนเดิม

.............วันที่ 22 เมษายน 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบโรงเรียนเขื่องใน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ มารวมกับโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อัตราครู ลูกจ้างและทรัพย์สินของโรงเรียนเขื่องใน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ มาสังกัดกองการมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ทำให้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารมี พื้นที่ เป็น 78 ไร่ 76 ตารางวา ต่อมาในปีเดียวกัน โรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ได้ยุบกิจการลง กรมสามัญศึกษาให้รับนักเรียนจากโรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาศิลป์ ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกชั้นละ 1 ห้องเรียน

.............วันที่ 2 กรกฎาคม 2520 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

.............วันที่ 1 ตุลาคม 2524 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธำรง แพรนิมิตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ต่อมาวันที่ 14 ธันวาคม ปีเดียวกัน อกค. กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเปลี่ยนจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

............วันที่ 3 พฤษภาคม 2527 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิเชียร วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

............วันที่ 1 ตุลาคม 2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสรยุทธ วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

............วันที่ 1 ตุลาคม 2536 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางพรรณี ขจรวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

............วันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางรัชนี ศุภเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

............วันที่ 23 ธันวาคม 2541 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสว่าง เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544

...........วันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายเทียนสาย ปอมหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารถึงปัจจุบัน


โดยศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าเขื่องในพิทยาคารติดต่อผู้ดูแลระบบ (คุณมะเดี่ยว) : mailto:kunapan@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

ทีวีช่อง ส้ม-เทา

บรรยากาศการแนะแนว


จบแล้ว

จบแล้ว
หล่อไหมๆ

ร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนเอฟค่ะ(แจ่ม)

อ้อม ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนเลยค่ะ

อ้อม ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนเลยค่ะ

อำไพ จำได้ไหมเพื่อน

อำไพ จำได้ไหมเพื่อน

สุค่ะ

สุค่ะ
เพื่อนสบายดีนะคิดถึงทุกคนเลย

นงค่ะ

นงค่ะ

นัทค่ะ

นัทค่ะ

น.ส.อรุณี โภคสมบัติ

น.ส.อรุณี โภคสมบัติ
เจค่ะ

พรค่ะ

พรค่ะ
เรียนที่ ม.ราชภัฏอุบล ค่ะ

เอ็กซ์ครับ

เอ็กซ์ครับ
ธุรกิจส่วนตัว (ช่วยพ่อขายหมู)

หมูค่ะ

หมูค่ะ

ออยจ้า

ออยจ้า

ผม F ณัฐวิทย์ ครับ

ผม F  ณัฐวิทย์  ครับ
เรียนที่ ม.ราชภัฏอุบล คือกัน

น.ส.วิยะดา อาจเอี่ยม

น.ส.วิยะดา  อาจเอี่ยม
ต้อยค่ะ

เกาะติดข่าวเมืองอุบล

คลังบทความของบล็อก